Stertinius kumadai (♂,♀) LOGUNOV, IKEDA & ONO, 1997


combinations

Stertinius kumadai (♀) LOGUNOV, IKEDA & ONO, 1997: 12
Stertinius kumadai: (♂,♀) ONO, IKEDA & KONO 2009: 581

external sources for more info


World Spider Catalogue