Phlegra luteofasciata (♂) (SIMON, 1871)


synonym of

Phlegra fasciata (♂,♀) (HAHN, 1826) [PROSZYNSKI 1971:251]

combinations

Attus luteo-fasciatus (♂) SIMON, 1871: 176
Phlegra Luteofasciata: SIMON 1876: 127
Phlegra fasciata luteofasciata: SIMON 1937: 1222, 1266

external sources for more info