Philaeus nigriceps (♀) (SIMON, 1868)


synonym of

Philaeus chrysops (♂,♀) (PODA, 1761) [THORELL, 1873: 389]

combinations

Dendryphantes nigriceps (♀) SIMON, 1868: 649

external sources for more info