Gelotia frenata (♀) THORELL, 1890


 distribution by countries

Indonesia, Sumatra,