Heliophanus machaerodus (♂,♀) SIMON, 1909


 distribution by countries

Algeria, Morocco, Tunisia,