Epeus tener (♂,♀) (SIMON, 1877)


Please rate the images which helped you to identify the taxa!

© SIMON, E. (1903)

Histoire naturelle des Araignées. Deuxiéme Edition. Paris (Roret) 2 (4): 669-1080

Fig.: D-21650
Viciria tenera - ♂
Not rated yet

© PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8438
Epeus tener - ♂ - palpal organ
Not rated yet

© SIMON, E. (1903)

Histoire naturelle des Araignées. Deuxiéme Edition. Paris (Roret) 2 (4): 669-1080

Fig.: D-21651
Viciria tenera - ♂
Not rated yet

© PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8439
Epeus tener - ♂ - palpal organ
Not rated yet

© PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8440
Epeus tener - ♂ - palpal organ
Not rated yet

© PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8441
Epeus tener - ♀ - Epigyne
Not rated yet

© PRÓSZYŃSKI, J. (1984)

Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Ann. Zool., Warszawa 37: 399-410

Fig.: D-8442
Epeus tener - ♀ - internal structure of Epigyne
Not rated yet