Pachyballus transversus (♂,♀) SIMON, 1900

© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13478
Pachyballus transversus - ♂ - habitus, dorsal view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13479
Pachyballus transversus - ♂ - habitus, ventral view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13480
Pachyballus transversus - ♂ - habitus, dorsal view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13481
Pachyballus transversus - ♂ - habitus, dorsal view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13482
Pachyballus transversus - ♂ - habitus, dorsal view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13484
Pachyballus transversus - ♀ - habitus, dorsal view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13485
Pachyballus transversus - ♀ - habitus, dorsal view - Ethiopia
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13486
Pachyballus transversus - ♀ - habitus, dorsal view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13483
Pachyballus transversus - ♂ - palpal organ, ventral view - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13487
Pachyballus transversus - ♀ - epigyne - Congo
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13488
Pachyballus transversus - ♀ - epigyne - Ethiopia
© WESOŁOWSKA, W., AZARKINA, G. N. & WISNIEWSKI, K. (2020)

A revision of Pachyballus SIMON, 1900 and Peplometus SIMON, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species. ZooKeys 944: 47-98

Fig.: F-13489
Pachyballus transversus - ♀ - epigyne - Congo