Quadrica lamboji (♀) (SEITER & WESOŁOWSKA, 2015)

SEITER, M. & WESOŁOWSKA, W. (2015)

Two new Thiratoscirtus species from Gabon (Araneae, Salticidae, Thiratoscirtinae) European Journal of Taxonomy 123: 1-9

Fig.: F-4651
Thiratoscirtus lamboij - ♀ - Gabon
HOLOTYPE
Makokou 10.2.2011, leg: M. Seiter
SEITER, M. & WESOŁOWSKA, W. (2015)

Two new Thiratoscirtus species from Gabon (Araneae, Salticidae, Thiratoscirtinae) European Journal of Taxonomy 123: 1-9

Fig.: F-4650
Thiratoscirtus lamboij - ♀ - Gabon
HOLOTYPE
Makokou 10.2.2011, leg: M. Seiter
WESOŁOWSKA, W. & WIŚNIEWSKI, K. (2023)

A contribution to thiratoscirtines from Central Africa with description of new genera and species (Araneae: Salticidae: Thiratoscirtina) Ann. Zool., Warszawa 73 (3): 375-387

Fig.: F-25706
Quadrica lamboij - ♀ - general appearance - Gabon
WESOŁOWSKA, W. & WIŚNIEWSKI, K. (2023)

A contribution to thiratoscirtines from Central Africa with description of new genera and species (Araneae: Salticidae: Thiratoscirtina) Ann. Zool., Warszawa 73 (3): 375-387

Fig.: F-25708
Quadrica lamboij - ♀ - palp - Gabon
WESOŁOWSKA, W. & WIŚNIEWSKI, K. (2023)

A contribution to thiratoscirtines from Central Africa with description of new genera and species (Araneae: Salticidae: Thiratoscirtina) Ann. Zool., Warszawa 73 (3): 375-387

Fig.: F-25707
Quadrica lamboij - ♀ - epigyne - Gabon