Phlegra fasciata (♂,♀) (HAHN, 1826)Illustrations of Synonym Phlegra aprica (C. L. KOCH, 1846)Illustrations of Synonym Phlegra delesserti SCHENKEL, 1918Photos of Synonym Phlegra loripes SIMON, 1876Illustrations of Synonym Phlegra luteofasciata (SIMON, 1871)