Synemosyna formica (♂,♀) HENTZ, 1846IllustrationsIllustrations of Synonym Synemosyna gibberosa (C. L. KOCH, 1846)