Rhene sanghrakshiti (♀) GAJBE, 2004IllustrationsPhotos