Pseudomogrus bucharaensis (♀) (LOGUNOV & MARUSIK, 2003)


  Uzbekistan

HOLOTYPE - Bukhara [=Bukhoro], Zhondor, Kyzylkum Desert, near Gazli, 21.05.1994, 1 ♀, leg.: S. V. Ovtchinnikov, det.: D. V. Logunov, (ZMUM) - publ.: LOGUNOV & MARUSIK, 2003

 distribution by countries

Uzbekistan,