Pseudomogrus bucharaensis (♀) (LOGUNOV & MARUSIK, 2003)Illustrations

Collection: Zoological Museum Moscov State University (ZMUM)
Uzbekistan, Zhondor, Kyzylkum Desert, near Gazli, 21.05.1994, leg.: S. V. Ovtchinnikov, det.: D. V. Logunov