Irura yinae (♂,♀) GAN, WANG & PENG, 2017


 distribution by countries

China,