Proszynellus nasalis (♂,♀) PATOLETA & ŻABKA, 2015

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: D-31623
Proszynellus nasalis - ♂ - left palp - Australia
HOLOTYPE
© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: D-31624
Proszynellus nasalis - ♂ - left palp - Australia
HOLOTYPE
© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: D-31625
Proszynellus nasalis - ♀ - epigyne, ventral view. - Australia
PARATYPE
© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: D-31626
Proszynellus nasalis - ♀ - vulva, dorsal view, details. - Australia
PARATYPE