Proszynellus nasalis (♂,♀) PATOLETA & ŻABKA, 2015

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3897
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - dorsal view. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3898
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - ventral view. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3900
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - cephalothorax. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3901
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - cephalothorax. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3905
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - dorsal view. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3906
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - ventral view. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3907
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - lateral view. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3908
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - frontal view. Scale bar: 1 mm

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3902
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - left palp

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3903
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - left palp

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3904
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - left palp, detail embolus tip

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3899
Proszynellus nasalis - ♂ - HOLOTYPE - chelicerae, endites, labium.

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3909
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - endite, labium, chelicerae.

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3910
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - epigyne, ventral view.

© PATOLETA, B. & ŻABKA, M. (2015)

Proszynellus - a new jumping spider genus from Australia (Araneae: Salticidae). Zootaxa 3926 (2): 257-267

Fig.: F-3911
Proszynellus nasalis - ♀ - PARATYPE - vulva, dorsal view.